Salutations
xeebo salutation schema
JSON schema
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema", 
  "id": "http://api.xeebo.com/schema/xeebo-salutation-schema-v1.0.0.json", 
  "title": "Salutations", 
  "description": "xeebo salutation schema", 
  "type": "object", 
  "definitions": {
    "versionType": {
      "title": "Schema Version", 
      "description": "Schema version string", 
      "type": "string", 
      "pattern": "^[0-9]\\.[0-9]\\.[0-9]$"
    }, 
    "translationType": {
      "title": "Translation", 
      "description": "Translation label using iso-639-alpha-2 language locale as key", 
      "type": "object"
    }, 
    "dataType": {
      "title": "Salutation Data", 
      "description": "Salutation data structure", 
      "type": [
        "object", 
        "null"
      ], 
      "properties": {
        "null": {
          "$ref": "#/definitions/translationType"
        }, 
        "F": {
          "$ref": "#/definitions/translationType"
        }, 
        "M": {
          "$ref": "#/definitions/translationType"
        }
      }
    }
  }, 
  "properties": {
    "version": {
      "$ref": "#/definitions/versionType"
    }, 
    "data": {
      "$ref": "#/definitions/dataType"
    }
  }, 
  "additionalProperties": false
}
JSON schema data description
Path/Attribute Title Description Required
version Schema Version Schema version string optional
data Salutation Data Salutation data structure optional
{
  "version": "1.0.0", 
  "data": {
    "M": {
      "fr": "Mr.", 
      "de": "Herr", 
      "en": "Mr.", 
      "it": "Mr."
    }, 
    "null": {
      "fr": "Other", 
      "de": "Andere", 
      "en": "Other", 
      "it": "Other"
    }, 
    "F": {
      "fr": "Mrs.", 
      "de": "Frau", 
      "en": "Mrs.", 
      "it": "Mrs."
    }
  }
}