Job Status
xeebo job status schema
JSON schema
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema", 
  "id": "http://api.xeebo.com/schema/xeebo-resource-job-status-schema-v1.0.0.json", 
  "title": "Job Status", 
  "description": "xeebo job status schema", 
  "type": "object", 
  "definitions": {
    "versionType": {
      "title": "Schema Version", 
      "description": "Schema version string", 
      "type": "string", 
      "pattern": "^[0-9]\\.[0-9]\\.[0-9]$"
    }, 
    "translationType": {
      "title": "Translation", 
      "description": "Translation label using iso-639-alpha-2 language locale as key", 
      "type": "string"
    }, 
    "dataType": {
      "title": "Job Status Data", 
      "description": "Job status data structure", 
      "patternProperties": {
        "^[a-z]{1}$": {
          "$ref": "#/definitions/translationType"
        }
      }
    }
  }, 
  "properties": {
    "version": {
      "$ref": "#/definitions/versionType"
    }, 
    "data": {
      "$ref": "#/definitions/dataType"
    }
  }, 
  "additionalProperties": false
}
JSON schema data description
Path/Attribute Title Description Required
version Schema Version Schema version string optional
data Job Status Data Job status data structure optional
{
  "version": "1.0.0", 
  "data": {
    "10": {
      "fr": "Learner", 
      "de": "Lehrling", 
      "en": "Learner", 
      "it": "Learner"
    }, 
    "20": {
      "fr": "Student", 
      "de": "Student", 
      "en": "Student", 
      "it": "Student"
    }, 
    "30": {
      "fr": "Job Beginner", 
      "de": "Berufseinsteiger", 
      "en": "Job Beginner", 
      "it": "Job Beginner"
    }, 
    "50": {
      "fr": "Supervisor", 
      "de": "Teamleiter", 
      "en": "Supervisor", 
      "it": "Supervisor"
    }, 
    "40": {
      "fr": "Professional experienced", 
      "de": "Berufserfahren", 
      "en": "Professional experienced", 
      "it": "Professional experienced"
    }, 
    "60": {
      "fr": "Manager", 
      "de": "Manager", 
      "en": "Manager", 
      "it": "Manager"
    }, 
    "70": {
      "fr": "Director", 
      "de": "Direktor", 
      "en": "Director", 
      "it": "Director"
    }
  }
}